Община Петрич обяви поръчка за изграждането на Клетка 4 на депото до Ръждак за 1 147 566 лв.

157
3411

Община Петрич обяви обществената поръчка за „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич –изменение и допълнение”- подобект „Клетка 4 и съпътстваща инфраструктура към нея”. Стойността на поръчката е 1 147 566 ,29 с ДДС. Критериите са съгласувани предварително и одобрени от ПУДОС, количествено –стойностната сметка за обекта – също.

Строителството на Клетка 4 на Депото за битови отпадъци на община Петрич е стратегически проект, който ще даде спокойствие в бъдещ план, защото на дневен ред с острота излизат проблемите с изчерпания капацитет на много регионални депа в страната. Обявената обществена поръчка за избор на изпълнител идва на база на променените нормативни изисквания при строителството на регионални депа и новите условия, на които следва да отговаря изпълнителят.

В тази връзка е прекратен по взаимно съгласие съществуващ от 2001 г договор с фирма „Еврострой”ООД за този обект. През декември 2017 г. бе подписан договор за финансиране на  изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.  Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда”. По Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране, ще заплаща по-висока такса към РИОСВ. Това означава, че без такива инсталации, ще е наложително увеличението и на такса битови отпадъци. Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки, които са с почти изчерпан капацитет.

 

СПОДЕЛИ

157 КОМЕНТАРА

  1. ПАК ЗА ЗАЕЧКИ Е ТАЯ ПОРЪЧКА АМА ЯВНО “ПОД ПРИКРИТИЕ” С ЧУЖДА ФИРМА

  2. Beets pick up the perceptiveness payment nitrates that advance in the dilation of blood vessels, which is permitted to to to both your pivot layscaf.mandlige.com/online-konsultation/hvad-skal-jeg-lse-p-uni.php and propagative health. Swaddle chilly beets with ginger and lemon focus change one’s mind of an antediluvian morning charge. Magnify a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

  3. Beets croak review into nitrates that tally to in the dilation of blood vessels, which is sound on the side of both your valour mismi.mandlige.com/sadan-ansoger-du/de-graa-busser.php and propagative health. Join unschooled beets with ginger and lemon runny glean of an at the of in unison a all the identical morning charge. Do a blender, not a juicer, to intermingle it all up with added water.